Home About International University Project Conferences Courses Lectures Projects Publications Readings Contribute Contact      

home \ projects \ step

STEP home

Értekezés a jogról

Konferenciák

Esszék

Kutatók

Related links

 

 


 
 
STEP - St. Thomas Education Project
 
     
 
 
Collegio Universitario ARCES Universitat Internacional de Catalunya Pázmány Péter Catholic University
 
     
 

  A nyugati kultúra és civilizáció gyökereinek újrafelfedezése:

Aquinói Szent Tamás jogfogalma

 

 

A STEP nem más, mint AQUINÓI SZENT TAMÁS jogfogalmának tanulmányozására hivatott többnyelvu nemzetközi kulturális projektum, mely az Európai Bizottság pénzügyi támogatását élvezve az alábbi intézményekkel társult munkájának elvégzéséhez:

 

 

Olyan kulturális és akadémiai kutatóintézmények ajánlották fel együttmuködésüket a projektum tudományos vállalásaihoz, mint az alábbiak:

 

 

A projektum célja nem más, mint hozzájárulás a politikai közösség alapjainak megvilágítását és gazdagítását, a jog és az erkölcs egymáshoz kapcsolódásának magyarázatát, egyáltalán a nyugati civilizáció szellemi örökségét érinto kulturális vitához - abból a jogfelfogásból kiindulóan, amit egykor AQUINÓI SZENT TAMÁS dolgozott ki.

 

Európában még új keletu egy a nyugati civilizáció közös értékeit és kulturális örökségét elotérbe helyezo nyilvános vita kibontakozása. Sajátos módon ez akkor vette kezdetét, amikor a monetáris unió létrejötte nyomán az Európai Unió alkotmányát eloterjesztették és jóváhagyták. Európa politikai egyesülésének folyamata jelenleg olyan mértékben felgyorsult, hogy még vezérlo alapelveinek azonosítása és kézben tartása is nehéz. Már pedig ez nyilvánvalóan nem szerencsés, hiszen akkor lehet csak eros és egészséges bármely politika, ha hátterében a kulturális tevékenység megfeleloen alátámasztja és irányítja.

 

Amerikában a liberalizmusról és a multikulturalizmusról jelenleg gyümölcsözoen zajló polémia során ismételten olyasféle kérdések vetodnek fel, mint hogy: szolgálhat-e a hagyomány egy politikai közösség alapjául? Megegyezés vagy hagyomány lehet-e inkább egy politikai közösség valódi fundamentuma? Lehetséges-e politikai vita és eljárás anélkül, hogy értékekre alapoznánk? Szabad-e egy politikai közösségnek közömbössé válnia saját civilizációja értékei és története iránt? A polémia során ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy - legalábbis számos joggyakorlati fejleményét tekintve - az Egyesült Államok Legfelsobb Bírósága már szembehelyezkedik a Függetlenségi Nyilatkozattal is, ami pedig a nemzet alapokmánya, mely éppen Istenre utal az emberi személy elidegeníthetetlen jogainak végso alapjaként.

 

AQUINÓI SZENT TAMÁS kétség kívül egyike volt az európai kultúra azon képviseloinek, akik gondolataikkal meghatározó befolyást gyakoroltak az egész közép- és újkor alakulására. A muve iránti érdeklodés most különösen virulens Amerikában, az Egyesült Államokban. A jelenkor számára AQUINÓI SZENT TAMÁS egész jogfilozófiájából és politikai bölcseletébol az egyik legvonzóbb összetevo éppen az a bensoséges kapcsolat, amit a mindenkori jogfogalom és a mögötte álló megbízható politikai közösség által megvalósítandó eszmények között mutatott ki egykor.

 

 

CÉLJAIT A STEP

 

a)      három nemzetközi - nevezetesen Budapesten, Barcelonában és Palermóban rendezendo - konferencia és

 

b)     AQUINÓI SZENT TAMÁS Értekezés a jogról címu munkájának (mint a Summa Theologiae I-II, qq. 90-108 részének) s ehhez kapcsolódva számos angol, magyar, olasz és spanyol nyelven e honlapon szabadon hozzáférhetové teendo esszének a közzététele útján valósítja meg.

 

Az Értekezés a jogról eredeti latin nyelvén is közzétételre kerül. Az esszék megírására az AQUINÓI SZENT TAMÁS jogfogalmához kapcsolódó (így mindenekelott etikai, metafizikai, jogfilozófiai, gazdaságelméleti, valamint teológiai) tudásterületek néhány legjobb szakemberét kértük fel, hogy specifikus témakibontásukkal korunk számára is vonzóvá tegyék AQUINÓI SZENT TAMÁS gondolkodásmódját. Honlapunk magában rejt majd életrajzi és bibliográfiai információkat, valamint további kapcsolódási lehetoségeket egyaránt.

 

A projektumban résztvevo kutatók nem feltétlenül a projektum megvalósításáért felelos intézmények szakemberei. A három projektfelelos intézmény a mögöttük álló kutatógárdával az Értekezés a jogról szövegének az említett négy nyelven történo kritikai feldolgozásában muködik közre, megvitatva egyúttal a készülo esszék problémaköreit is.

 

Az itt jelzett együttmuködés jelentosen megkönnyítheti, elore is viheti a gondolatcserét s vitát az európai és az amerikai tudományos közösség között. A projektumban munkálkodást remélhetoleg majd kíséro és követo vita pedig tovább szélesítheti a világméretekben immár megkezdodött politikai, etikai és jogelméleti hátteru párbeszédet.

 

Az AQUINÓI SZENT TAMÁS jogfogalmára koncentráló kutatómunka példás részt vállalhat abban, hogy nyugati kultúránk egyik fontos forrása felett eltunodjünk, s ezzel hozzájárulhat tanulmányozásának az újraindításához és szélesköruvé válásához. Aligha kell külön hangsúlyoznunk, hogy a nyugati kultúra gyökereinek feltárása elsodlegesen éppen Európa számára kitüntetett cél, hiszen múlt nélkül jövo sem képzelheto.

 

A jelen honlapon közzétételre kerülo anyagot reményeink szerint kutatók és hallgatók, jogászok, közgazdák és politológusok egyaránt haszonnal tanulmányozhatják, s az AQUINÓI SZENT TAMÁS jogfogalmát és mai jelentoségét érinto mellékelt tudományos dokumentáció hazai és nemzetközi párbeszédek ösztönzésére egyként szolgálhat.

 
     

General Coordinator

Fulvio Di Blasi

National Coordinator for Hungary

Csaba Varga

National Coordinator for Spain

David Lorenzo


 

ACTON INSTITUTE

Grand Rapids, Michigan

 

AVE MARIA SCHOOL OF LAW