Home About International University Project Conferences Courses Lectures Projects Publications Readings Contribute Contact      

home \ projects \ step \ értekezés a jogról \ 95 kérdés \ 3. szakasz

STEP home

Értekezés a jogról

Konferenciák

Esszék

Kutatók

Related links

 

 


 
 
STEP - St. Thomas Education Project
 
     
 
<<<   SZAKASZ   >>>
 
 

AQUINÓI SZENT TAMÁS

 

A TÖRVÉNYROL

 

A TEOLÓGIA FOGLALATA

A MÁSODIK RÉSZ ELSO RÉSZE (I-II), 90-108. KÉRDÉSEK

(Ford. Tudós Takács János)

95. KÉRDÉS

Az emberi törvény

3. SZAKASZ

 

Vajon Isidorus megfelelően írja-e le a tételes törvény tulajdonságait?

 

 

A harmadik problémát így közelítjük meg: úgy látszik, hogy Isidorus helytelenül írja le a tételes törvény tulajdonságait, amikor ezt mondja: "Legyen a törvény tisztességes, igazságos, természetileg és a hazai szokások szerint lehetséges, a helynek és időnek megfelelő, szükséges, hasznos és világos, ne tartalmazzon olyan valamit, ami a homályossága miatt tévedésbe ejt, és ne magánszemély érdekében, hanem a polgárok közös hasznára legyen szerkesztve."

 

1. Fentebb ugyanis három feltételben fejtette ki a törvény tulajdonságait, mondván: "Legyen a törvény mindaz, amiről az ész megállapítja, hogy a vallással összhangban van, a fegyelemnek megfelel, az üdvösségnek hasznára van." Tehát később feleslegesen gyarapítja a törvény feltételeit.

 

2. Ezenkívül, az igazságosság a tisztesség része, ahogy Tullius mondja a De Officiis-ben. Tehát miután azt mondta: "tisztességes", feleslegesen teszi hozzá: "igazságos".

 

3. Ezenkívül, Isidorus szerint az írott törvény a felosztásban szemben áll a szokással. Tehát nem kellett volna a törvény definíciójában azt mondani, hogy a "hazai szokások szerint".

 

4. Ezenkívül, a "szükségszerű" kétféle értelemben mondható. Tudniillik ami abszolút értelemben szükségszerű, lehetetlen, hogy másképpen létezzen vagy ne létezzen, és az ilyen szükségszerűség nincs alávetve az emberi ítéletnek, ezért nem tartozik az emberi törvényhez. Van azután olyan dolog is, ami valamely cél érdekében szükségszerű, és az ilyen szükségszerűség ugyanaz, mint a hasznosság. Tehát felesleges mindkettőt, a "szükségest" és a "hasznost" feltételnek mondani.

 

Ezzel szemben áll magának Isidorusnak a tekintélye.

 

Válaszul azt kell mondanunk, hogy minden egyes, célra irányuló dolog formáját a céllal való arányosságnak kell meghatároznia: például a fűrész formája olyan, ami megfelel a vágásnak, amint a Filozófus mondja a Fizika 2-ben. Bármely szabályozott dolognak is, amelynek mérték van szabva, a szabályával és mértékével arányos formával kell rendelkeznie. Ámde az emberi törvény mindkettővel rendelkezik, mivel célra irányuló valami, továbbá szabály és mérték, amely magasabb rendű mértéket követ, ami kétféle: isteni törvény és természettörvény, mint a fentebb (q. 93, a. 3) mondottakból kitűnik. Az emberi törvény célja pedig az, hogy az embereknek hasznára legyen, ahogy a jogi szakértő is mondja. Ezért Isidorus először a törvénynek három feltételt szabott: a vallással összhangban legyen, amennyiben tudniillik az isteni törvénnyel arányos; a rendnek megfeleljen, amennyiben arányos a természettörvénnyel; az üdvösségnek hasznára legyen, amennyiben az emberi hasznossággal arányos.
Erre a háromra az általa később említett összes többi feltételek visszavezethetők. Ugyanis a "tisztességes" arra vonatkozik, hogy a vallással összhangban legyen. Az "igazságos, természetileg és a hazai szokások szerint lehetséges, a helynek és időnek megfelelő" azt célozza, hogy a rendnek megfeleljen. Az emberi rend ugyanis elsősorban az ész rendjére vonatkozóan állapítható meg, ami bennefoglaltatik az 'igazságos' szóban. Másodszor megállapítható a cselekvő lények képességét illetően. A rendnek ugyanis mindenki számára a maga lehetőségei szerint kell megfelelőnek lennie, figyelembe véve a természeti lehetőséget (nem lehet ugyanis ugyanazt megkövetelni a gyermekektől, mint a felnőtt férfiaktól) és az emberi szokásokat (nem élhet ugyanis az ember a társadalomban egyedül, mások szokásait figyelembe nem véve). Harmadszor, a kellő körülményekre vonatkozóan az a követelmény, hogy a törvény "a helynek és időnek megfelelő" legyen. - A folytatás pedig, "a szükséges, hasznos " stb. arra vonatkozik, hogy az üdvösségnek hasznára legyen: a szükségesség a rossz dolgok távoltartását, a hasznosság a jó dolgok elérését célozza, a világosság pedig attól az ártalomtól óv meg, ami magából a törvényből származhat. - Mivel pedig, amint fentebb (q. 90, a. 2) mondottuk, a törvény a közjóra irányul, a meghatározás utolsó részében ez fejeződik ki.

 

Ezzel nyilvánvaló a válasz az ellenvetésekre.

 

 
     

A TÖRVÉNYROL

A TÖRVÉNYROL ÁLTALÁBAN

I-II, q. 90, A törvény lényegérol

I-II, q. 91, A törvények különbözoségérol

I-II, q. 92, A törvények hatásairól

A TÖRVÉNY RÉSZEI

Az örök törvény

I-II, q. 93, Az örök törvény

A természettörvény

I-II, q. 94, A természettörvény

Az emberi törvény

I-II, q. 95, Az emberi törvény

I-II, q. 96, Az emberi törvény hatalmáról

I-II, q. 97, Az emberi törvények változásáról

A régi törvény

I-II, q. 98, A Régi Törvény

I-II, q. 99, A Régi törvény parancsolatairól

I-II, q. 100, A Régi Törvény erkölcsi parancsolatairól

I-II, q. 101, A Régi Törvény ceremoniális parancsai önmagukban

I-II, q. 102, A ceremoniális parancsok okai

I-II, q. 103, A ceremoniális parancsok idotartamáról

I-II, q. 104, A Régi Törvény ítélkezési parancsai

I-II, q. 105, Az ítélkezési parancsok értelme

Az új törvény

I-II, q. 106, Az Evangélium törvénye, az ún. Új Törvény, önmagában

I-II, q. 107, A Régi Törvény és az Új Törvény viszonya

I-II, q. 108, Azok a dolgok, melyeket az Új törvény tartalmaz